32 Japanese Pro Wrestlers CAWs For WWE SmackDown Shut Your Mouth

WWE SmackDown Shut Your Mouth PS2 Save Game #11

32 Japanese Pro Wrestlers CAWs (Created Wrestlers) For WWE SmackDown! Shut Your Mouth

Download Free WWE SmackDown! Shut Your Mouth PlayStation 2 (PS2) Save Game File and Memory Card (Mcd001.ps2) For PCSX2 (PS2 Emulator).

Game Information:

Name: WWE SmackDown! Shut Your Mouth.
Initial release date: 31 October 2002.
Series: WWE 2K.
Developer: Yuke’s.
Platform: PlayStation 2.
Publishers: Yuke’s, THQ.
Genres: Sports game, Fighting game.

PCSX2 Minimum System Requirements For PC:

Operating System: Windows, Linux OS and macOS.
CPU: Pentium 4 or High.
RAM: 512 MB or More.
GPU:  Any That Supports Pixel Shader Model 2.0 Version.
Storage: 50 MB For PCSX2 Installation and 3.26 GB For PS2 ISO (Game File).
Device: Keyboard and Mouse or Gamepad.

32 Japanese Pro Wrestlers CAWs Screenshots:

No. 1 – Masahiro Chono
No. 2 – Yuji Nagata
No. 3 – Hiroyoshi Tenzen
No. 4 – Scott Norton
No. 5 – Katesushi Takemura
No. 6 – AKIRA
No. 7 – Minoru Fujita
No. 8 – Jyushin Lyger
No. 9 – Koji Kanemoto
No. 10 – Jado
No. 11 – Gedo
No. 12 – The Great Muta
No. 13 – Kokushi Muso
No. 14 – Hiroshi Hase
No. 15 – Satoshi Kojima
No. 16 – Taiyo Kea
No. 17 – Toshiaki Kawada
No. 18 – Kendo Ka-shin
No. 19 – Mitsuharu Misawa
No. 20 – Kenta Kobashi
No. 21 – Kentaro Shiga
No. 22 – Jun Akiyama
No. 23 – Akitoshi Saito
No. 24 – Dalsuke Ikeda
No. 25 – Masato Tanaka
No. 26 – Shinjiro Otani
No. 27 – Steve Corino
No. 28 – Shinya Hashimoto
No. 29 – Jinsei Shinzaki
No. 30 – Ultimo Dragon
No. 31 – Super Delfin
No. 32 – K-Ness

Download WWE SmackDown! Shut Your Mouth Save Game File and Memory Card For PlayStation 2 (PS2) and PCSX2 (PS2 Emulator)

Download Save Game File For PlayStation 2 (PS2)

[Type of file: XPS File (.xps)] [Size: 225 KB]

Download From Google Drive
Download From OneDrive
Download From MEGA.nz
Download From Mirrored.to

Download Memory Card (Mcd001.ps2) For PCSX2 (PS2 Emulator)

[Type of file: PS2 File (.ps2)] [Size: 8 MB]

Download From Google Drive
Download From OneDrive
Download From MEGA.nz
Download From Mirrored.to

Leave a Comment